24. duben 2020 – Povolání ke svatosti

13  Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

14  Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;

15  ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

16 Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘

17  Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.

18  Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,

19  nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny

20  byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

21  Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.